Kategorie

Kategorie

JASO - CASH and CARRY, s.r.o. (https://www.jasocc.cz/)

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
Obchodní podmínky obchodní společnosti JASO-CASH and CARRY, s.r.o., IČ: 26308193,
DIČ: CZ26308193, se sídlem Areál skladů Střelice 726, 664 47 Střelice u Brna, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43055 (dále jen
„dodavatel“).
I.
Rozsah platnosti
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vztahy mezi
dodavatelem a druhými stranami (dále jen „odběratel“).
2. Veškeré právní vztahy se řídí, právním řádem České republiky, zákonem č. 89/2012
Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 34/1922
Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a dalších účinných právních
předpisů. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží dodavatele, a pokud
se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České
republiky, mají před těmito normami přednost.
3. Odběratelem je podnikatel nebo spotřebitel.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost
výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak
soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se dále považuje také každá
osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou
činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná
jménem nebo na účet podnikatele. Osoba, která ve své objednávce uvede své
identifikační číslo (dále jen „IČ“) je pro účely těchto VOP považována za
podnikatele.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo
mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem
nebo s ním jinak jedná.
4. Odběrateli, kterému je v den uzavření kupní smlouvy méně než 18 let, není oprávněn
k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě alkoholických nápojů.
Odesláním objednávky prostřednictvím e-shopu dostupným na www.jasocc.cz (dále
jen „e-shop“) odběratel stvrzuje, že je plnoletý.
II.
Uzavření smlouvy
1. Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné/emailové/telefonické/on-line

nebo ústní objednávky kupujícího. Je-li objednávka
vytvářena prostřednictvím e-shopu, tak si odběratel zároveň vybere formu a termín
dopravy. Kupní smlouva vznikne odesláním objednávky a jejím přijetím dodavatelem
s tím, že za možné chyby při přenosu dat nenese dodavatel odpovědnost. Dodavatel
neprodleně po odeslání objednávky zašle odběrateli na e-mail, který odběratel zadal
do objednávkového formuláře, potvrzení o přijetí objednávky. Tento e-mail je zároveň
informací o vzniku kupní smlouvy.
2. Odběratel se zavazuje předmět či službu plnění převzít a v dohodnutých termínech a
řádně zaplatit.
3. Odběratel si vyhrazuje právo požádat odběratele o autorizaci objednávky, a to formou
telefonické, e-mailové či osobní komunikace. V případě, kdy odběratel odmítne
autorizaci objednávky provést, muže odběratel tuto objednávku zrušit a toto jednání je
považováno za odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele a to i po té, co odběratel
obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku.
4. Dodavatel si vyhrazuje právo jednostranně zrušit objednávku nebo její část, jestliže se
zboží již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila nákupní cena pro dodavatele
nebo se na e-shopu objevila zjevně chybná cena.
5. Dárky, které jsou poskytovány ke zboží zdarma splňují podmínky darovací smlouvy a
řídí se účinnými předpisy pro darovací smlouvu podle občanského zákoníku. Darovací
smlouva je ve všech případech uzavírána s odkládací podmínkou, že dojde-li
k odstoupení od kupní smlouvy, je odběratel povinen toto zboží zdarma vrátit
dodavateli společně se zakoupeným zbožím.
III.
Čas plnění
1. Dodávka zboží je splněna odevzdáním objednaných výrobků odběrateli a potvrzením
dodacího listu nebo faktury o jejich převzetí. Odběratel potvrzením dodacího listu
nebo faktury prohlašuje, že převzal zboží v dohodnutém množství, kvalitě a
provedení.
2. Jestliže pro nepřítomnost odběratele nebo jím pověřené osoby nebude možno dodávku
objednaných výrobků splnit, je odběratel povinen uhradit náklady spojené s dopravou.
3. Pokud odběratel nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu a sjednaném místě, bylo
smluvními stranami dohodnuto, že dodavatel může po odběrateli požadovat skladné a
úhradu nákladů až ve výši 100% z dohodnuté ceny, dle způsobilosti zboží
k opětovnému prodeji.
4. Při přejímce zboží odběratel potvrdí a zkontroluje, zda je zboží v záruční lhůtě.
5. Dodá-li dodavatel odběrateli větší množství zboží než bylo objednáno, má se za to, že
je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství. Dané neplatí v případě, že
odběratel toto přebytečné zboží bez zbytečného odkladu odmítl.
IV.
Cenová a platební ustanovení
1. Ceny za zboží je dodavatelem účtováno včetně daně z přidané hodnoty a v českých
korunách. Ceny jsou smluvní. Aktuální platné ceny zboží jsou uvedeny v e-shopu,
s výjimkou případů, kdy nastane stav chybného uvedení ceny. V cenách za zboží
nejsou uvedeny náklady na dopravu zboží do místa určeného v objednávce.
2. V případě, že se strany dohodly na hotovostním platebním styku, zboží je předáno na
základě zaplacení hotovostní faktury při převzetí zboží odběratelem. Nastane-li
situace, kdy odběratel z jakékoliv důvodu neuhradí dopravci při převzetí zboží
hotovostní fakturu, zavazuje se odběratel neprodleně uhradit hotovostní fakturu na
pokladně dodavatele v jeho sídle firmy.
3. V případě, že se smluvní strany dohodly na bezhotovostním platebním styku,
dodavatel vystaví fakturu, kterou elektronicky odešle na e-mailovou adresu
odběrateli nejpozději do 14 dnů po splnění dodávky. Odběratel se zavazuje uhradit
tuto fakturu dodavateli v termínu uvedeném pro splatnost faktury. Při neuhrazení
faktury v termínu splatnosti jsou další dodávky až do odvolání hrazeny hotově při
další dodávce.
4. Odběratel bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy není kupní smlouva uzavřena
a to z důvodu chybně uvedené ceny podle čl. IV odst. 1. Cena může být chybně
uvedena v důsledku chyby informačního systému dodavatele. O případ chybně
zveřejněné ceny na e-shopu, na dodacím listě nebo na faktuře se jedná zejména tehdy,
je-li cena za zboží na první pohled nesprávná, tj. nereflektuje nákupní či výrobní cenu
či u ceny chybí nebo naopak přebývá jedna i více cifer. K uzavření smlouvy nedojde i
po té, co odběratel obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Dodavatel je oprávněn
požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení za poskytnuté plnění s chybně uvedenou
cenou.
5. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu až ve výši 100% hodnoty
objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad o přijetí
zálohované platby.
6. Pokud bude odběratel v prodlení s placením faktury nebo dodacího listu je povinen
uhradit dodavateli poplatek z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky za každý den
prodlení a od 7 dne prodlení ve výši 0,5% denně za každý den prodlení do zaplacení
celé fakturované částky. V případě, že faktury budou odběratelem uhrazovány
opakovaně po termínu splatnosti, může dodavatel od smlouvy odstoupit bez
písemného ujednání.
7. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem dodavatele. Po úhradě celé částky
podle faktury přechází vlastnické právo na kupujícího. V případě nezaplacení faktury
v termínu splatnosti může být přistoupeno k odebrání zboží dodavatelem. Odběratel
se tímto zavazuje, že umožní vstup pracovníkům dodavatele do své provozovny za
účelem odebrání zboží. Povinnost odběratele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení
či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od
smlouvy není dotčena.
V.
Reklamace
1. Odpovědnost dodavatele za vady dodaného zboží, včetně reklamačního řízení upravují
příslušná ustanovení občanského zákoníku. Odběratel je povinen u dodavatele
reklamovat vadné dodávky zboží včas a písemně. Vyřízení reklamačního řízení je
provedeno do 30 dní od předání reklamovaného zboží dodavateli.
2. Při svozu reklamace lahvového piva, limonád, PET, TetraPack atd. musí odběratel
poskytnout číslo a datum dodacího listu, na kterém reklamované zboží nakoupil.
Řidič toto zboží sepíše na dodací list. Odběratel svým podpisem na dodacím listě
potvrdí svoz reklamace. Peníze za reklamované zboží odběratel obdrží na základě
dobropisu do 30 dnů od svozu reklamace na běžný účet nebo v hotovosti při další
dodávce. Pokud se jedná o zboží z předešlých dodávek,

musí odběratel telefonicky, emailem nebo osobně nahlásit svoz reklamace předem na reklamačním oddělení
dodavatele.
3. Při reklamaci sudového piva nebo sudových limonád musí být v sudu 80 a více %
obsahu. Při odevzdání reklamovaného zboží dodavateli nebo jeho smluvnímu
přepravci je tento povinen uvést na dodací list odhadovaný obsah sudu. Reklamovaný
sud je odepsán na dodacím listě jako svoz prázdného obalu s poznámkou, že se jedná
o reklamaci. Poznámka o reklamaci musí obsahovat udání druhu piva či limonády,
stupňovitost, balení, důvod reklamace (kalné, nepění apod.), číslo a datum dodacího
listu, na kterém reklamované zboží odběratel nakoupil. Na dodacím listě musí být
dále uvedeno, že prázdny obal reklamovaného zboží je již odečten. Reklamační řízení
sudového piva nebo sudových limonád může být zahájeno a zároveň předáno
odběratelem dodavateli pouze v případě, že o svozu dostal ústní nebo písemný pokyn
od dodavatele. Reklamace těchto výrobků musí být prověřeny pověřeným zástupcem
daného výrobce. Vyřízení reklamce je provedeno buď výměnou zboží nebo
dobropisem, a to do 30 dní od svozu reklamace.
VI.
Svoz neprodaného zboží
1. Dodavatel ve výjimečných případech může na základě předchozí písemné dohody
umožnit odběrateli neprodané zboží vrátit zpět dodavateli (např. po konání akce).
Podmínky vrácení zboží jsou stanoveny individuálně, avšak platí, že odběratel je
povinen uhradit náklady na dopravu vráceného zboží a dále je povinen uhradit
manipulační poplatek v minimální výši 3 Kč za 1 kg vraceného zboží.
VII.
Vadné plnění a záruka za jakost
1. Dodavatel odpovídá odběrateli za vady zboží dle § 2099 a násl. občanského zákoníku
a za záruku za jakost dle § 2113 a násl. občanského zákoníku. Odběratel - spotřebitel
má právo uplatnit právo z vady do 24 měsíců, není-li na obalu zboží uvedeno datum
spotřeby, v takovém případě se tato lhůta zkracuje do data uvedeného na obalu zboží.
Odběratel podnikatel má právo uplatnit právo z vady do 6 měsíců, není-li na obalu
zboží uvedeno datum spotřeby, v takovém případě se tato lhůta zkracuje do data
uvedeného na obalu zboží.
2. Odběratel je povinen při převzetí zboží, toto zboží řádně zkontrolovat. Zjistí-li u
dodaného zboží vadu či prošlé datum spotřeby, je nutné ji nahlásit:
a) osobně řidiči přepravujícího objednané zboží a to ihned při převzetí zboží,
b) písemně, telefonicky nebo osobně reklamačnímu oddělení dodavatele, a to
nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží.
3. Odběratel souhlasí, že vzhledem k povaze zboží nemusí být brán ze strany dodavatele
zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při předání (při poškození
ochranného obalu, potraviny)
4. Dodavatel odběrateli zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného
odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo vystavením dobropisu. Peníze
za reklamované zboží odběratel obdrží na základě dobropisu a to buď hotově při další
dodávce zboží, bezhotovostně na účet odběratele nebo hotově na pokladně v sídle
firmy dodavatele.
VIII.
Podstatné porušení smlouvy
1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má odběratel právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
2. Odběratel sdělí dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez
zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže odběratel změnit
bez souhlasu; to neplatí, žádal-li odběratel opravu vady, která se ukáže jako
neopravitelná. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li odběrateli,
že vady neodstraní, může odběratel požadovat místo odstranění vady přiměřenou
slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
3. Nezvolí-li odběratel své právo včas, má stejná práva jako při nepodstatném porušení
smlouvy.
IX.
Nepodstatné porušení smlouvy
1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má odběratel právo na
odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
2. Dokud odběratel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy,
může dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může
dodavatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba
nesmí odběrateli způsobit nepřiměřené náklady.
Neodstraní-li dodavatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může
odběratel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu nemůže odběratel změnit bez souhlasu prodávajícího.
Při dodání nové věci vrátí odběratel prodávajícímu na jeho náklady věc původně
dodanou.
3. Odběratel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li
věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li odběratel věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li odběratel nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu
jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li odběratel věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo
pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí odběratel
dodavateli, co ještě vrátit může, a dá odběrateli náhradu do výše, v níž měl z
použití věci prospěch.
X.
Hospodaření s obaly
1. Veškeré se zbožím dodané vratné obaly nepřecházejí do vlastnictví odběratele a jsou
zálohovány.
2. Počet zálohovaných obalů zakoupených odběratelem podnikatelem bude evidován na
obalovém kontě vedeném dodavatelem.
3. Odběratel podnikatel je povinen při nové dodávce zboží odevzdávat vratné obaly z
předchozí dodávky. Obaly musí být nepoškozené, čisté, láhve budou vytříděny dle
přepravky. Odběratelé, kteří znehodnotí, poškodí nebo ztratí vratné obaly, jsou
povinni za ně zaplatit dodavateli částku uváděnou výrobcem jako jejich cenu t.j.
minimálně 3000,- Kč dle typu KEG sudu a 180,- Kč u přepravky.
4. Pokud odběratel - podnikatel vrátí více přepravek než mu bylo zálohováno, má
dodavatel právo vyúčtovat mu skladné ve výši 15,- Kč na přepravku a den. Skladné je
dodavatel oprávněn vyúčtovat kdykoliv za trvání smluvního vztahu.
5. Po výpovědi smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je odběratel podnikatel povinen
do doby uplynutí výpovědní lhůty, vrátit dodavateli všechny vratné obaly, které od
dodavatele převzal, tak jak jsou uvedeny na obalovém kontě. Pokud tak neučiní, bude
dodavatel toto hodnotit jako ztrátu nebo znehodnocení vratných obalů.
XI.
Přechod vlastnictví
1. Vlastnictví dodaného zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem úplného
zaplacení kupní ceny a vyrovnáním všech nároků dodavatele.
2. V případě prodlení s placením ze strany kupujícího, kupující se zavazuje umožnit
prodávajícímu nebo subjektům zastupujícím zájmy prodávajícího přístup do prostor
kupujícího, ve kterém se nacházejí výrobky ve vlastnictví prodávajícího.
XII.
Odstoupení od smlouvy
1. Odstoupení od smlouvy odběratele - spotřebitele
Odběratel - spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta
běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika
částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode
dne převzetí první dodávky zboží.
Odstoupí-li odběratel - spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá dodavateli bez
zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží,
které od něho obdržel a to na své náklady, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro
svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odběratel spotřebitel připojí k odstoupení od
kupní smlouvy také informace obsahující číslo faktury, datum dodání zboží a (důvod
odstoupení (nepovinné) a číslo bankovního účtu nebo uvedení zdali si přeje částku
vrátit v hotovosti.
Odběratel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání
s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Odstoupí-li odběratel - spotřebitel od smlouvy, vrátí mu dodavatel bez zbytečného
odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní
prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal,
stejným způsobem. Dodavatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným
způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou
další náklady.
Jestliže se spotřebitel rozhodne ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 1 odstoupit od
smlouvy, tak vrátí zboží úplné, tj. včetně dodaného příslušenství (např. dárkové
krabičky), neotevřené (bez porušení uzávěru a je-li uzávěr přelepen kolkem, tak bez
porušeného kolku), včetně originálního obalu, nepoškozené a ve stejné hodnotě, v jaké
zboží převzal.
Odstoupí-li odběratel - spotřebitel od kupní smlouvy, dodavatel není povinen vrátit
přijaté peněžní prostředky odběrateli - spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží
předá nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.
Odběratel – spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce zboží:
a) v uzavřeném obalu, které odběratel (spotřebitel i podnikatel) z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit,
b) které podléhá rychlé zkáze (mražené výrobky).
2. Odstoupení od smlouvy podnikatelem
Odběratel - podnikatel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.
Lhůta běží ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy opakovaná
dodávka zboží, tak lhůta běží ode dne převzetí první dodávky zboží.
Odstoupí-li odběratel - podnikatel od smlouvy, zašle nebo předá dodavateli bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od
něho obdržel a to na své náklady. Odběratel podnikatel připojí k odstoupení od kupní
smlouvy také informace obsahující číslo faktury, datum dodání zboží, důvod
odstoupení (nepovinné) a číslo bankovního účtu nebo uvedení zdali si přeje částku
vrátit v hotovosti.
V případě, že odběratel – podnikatel vrací zboží dodané dodavatelem, kterému se blíží
vypršení data spotřeby, je možné odstoupit od kupní smlouvy pouze po předchozí
písemné domluvě s dodavatelem. Odstoupí-li odběratel – podnikatel od smlouvy bez
této předchozí písemné domluvy, je na toto odstoupení již od začátku pohlíženo jako
na neplatné. Je-li takové zboží předáno nebo prostřednictvím dopravce úmístěno
v sídle dodavatele, tak je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli – podnikateli skladné
ve výši 100 Kč/den. Výše uvedené neplatí v případě, že k odstoupení od kupní
smlouvy a vrácení zboží dojde ihned při převzetí zboží.
Odběratel – podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že je
hodnota zakoupeného zboží vyšší než 30. 000 Kč bez DPH.
Odběratel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání
s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Odstoupí-li odběratel - podnikatel od kupní smlouvy, vrátí mu dodavatel peníze bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 45 dnů od odstoupení od smlouvy a to buď
bankovním převodem nebo v hotovosti. Eviduje-li dodavatel jakékoliv závazky
(zejména neuhrazené faktury po datu splatnosti) ze strany odběratele – podnikatele,
tak je oprávněn částku, kterou by měl podle předchozí věty vrátit odběrateli –
podnikateli, započíst a ponížit o ni dluh.
Jestliže se odběratel - podnikatel rozhodne ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 odstoupit
od kupní smlouvy, tak vrátí zboží úplné, tj. včetně dodaného příslušenství (např.
dárkové krabičky), neotevřené (bez porušení uzávěru a je-li uzávěr přelepen kolkem,
tak bez porušeného kolku), včetně originální obalu, nepoškozené a ve stejné hodnotě,
v jaké zboží převzal.
Odběratel – podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v
uzavřeném obalu, které odběratel (spotřebitel i podnikatel) z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit.
V případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany odběratele - podnikatele je
dodavatel oprávněn vyúčtovat odstupné ve výši 10% sjednané kupní ceny. Pokud již
došlo k odeslání zboží, má dodavatel právo požadovat náklad na dopravu zboží.
XIII.
Alkoholické nápoje a tabákové výrobky
1. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky mohou být prodávány pouze osobám starším
18 let, mladším osobám je prodej zakázán. Zaměstnanec prodávajícího si může ověřit
pomocí věrohodného dokladu (např. OP nebo cestovní pas) věk odběratele. Pokud se
mu skutečný věk nepodaří spolehlivě zjistit, tak je dodavatel oprávněn od kupní
smlouvy odstoupit, ledaže by zboží převzal zákonný zástupce odběratele. Uvedené se
vztahuje na prodej jak alkoholických nápojů tak tabákových výrobků.
XIV.
Bezpečnost a ochrana informací
Pro ochranu informací a zpracování obchodních údajů odběratele ze strany dodavatele se
použijí tyto Zásady ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na internetových stánkách
dodavatele www.jasocc.cz.
XV.
Jiná ustanovení
1. Vztahy a možné spory z kupní smlouvy se řídí výlučně právem České republiky.
Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, tak se
strany dohodly, že vztah se řídí právem České republiky. Dojde-li k soudnímu sporu
mezi dodavatelem a odběratelem, tak je k řešení místně příslušný soud podle sídla
dodavatele.
2. V případě sporu mezi dodavatelem a odběratelem je možno spor řešit mimosoudní
cestou. Odběratel mí právo kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, jímž je
např. Česká obchodní inspekce. Dříve než bude k takovému řešení přistoupeno,
dodavatel doporučuje kontaktovat některého z jednatelů dodavatele ve snaze najít
řešení nastalé situace.
3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Vznikne-li ze strany odběratele potřeba
přeložit text smlouvy a vznikne-li spor o výklad pojmu textu smlouvy, má se za to, že
platí výklad smlouvy v českém jazyce.
4. Právní vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.
5. Dodavatel neodpovídá odběrateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími
odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami,
poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti
jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně dodavatele po dobu a
v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u
subdodavatelů dodavatele.
6. Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit dodavateli jakékoliv změny, týkající se jeho
oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a
správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební
neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti odběratele se veškeré
pohledávky dodavatele vůči odběrateli stávají splatnými v den, kdy se dodavatel o této
platební neschopnosti dozvěděl. Dodavatel je oprávněn v tomto případě žádat
okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.
7. Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky,
dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního
úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.
8. Pokud odběratel odepře či zmaří doručení listiny od dodavatele, považuje se tato za
doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.
9. Případné odlišné podmínky odběratele jsou platné jen v případě výslovného
písemného souhlasu dodavatele.
10. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 2. 2020 a nahrazují všeobecné
podmínky vydané dříve.

 

Vstupujete do elektronického obchodu, který je dostupný
pouze pro osoby starší 18 let.

Pokračováním potvrzuji, že jsem starší 18 let